„PRAKTINĖS VEIKLOS SIMULIAVIMO MODELIO (PVSM) SUKŪRIMAS IR TAIKYMAS STUDENTŲ MOKYMUI KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETE“

Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2006-05-05 iki 2008-04-30
Projekto vertė – 1.238.937 Lt

Projekto autoriai

 

Rūta Ustinavičienė

 

Paulius Vasilavičius

 

Jolita Kirvaitienė

 

Vidmantas Januškevičius

Sigita Marozienė

Trumpas projekto esmės aprašymas

       KMU Aplinkos ir darbo medicinos katedroje kasmet mokosi 650 studentų (II kurso slaugos ir odontologijos fakultetų, III kurso medicinos, farmacijos, visuomenės sveikatos fakultetų, VI kurso medicinos fakulteto studentai, darbo medicinos rezidentai, visuomenės sveikatos magistrantai, visuomenės sveikatos doktorantai). Mokant šiuos studentus yra naudojami tradiciniai mokymo metodai - paskaitos, laboratoriniai darbai, dalis teorinės mokymo medžiagos pateikiama nuotolinių studijų metodu. KMU Aplinkos ir darbo medicinos katedroje 2005 vasarį – kovą atlikta apklausa, vertinant teorinių ir praktinių žinių poreikius, jų kompleksinį pritaikymą. Buvo apklausta 429 KMU absolventai bei dėstytojai, ypatingas dėmesys atkreiptas į praktikos bazių vadovų apklausą. 51 proc. apklaustų absolventų nurodė, jog trūksta praktinių žinių: teorinių žinių trūkumą nurodė tik 16 proc. absolventų. 68 proc. praktikos bazių vadovų nurodė praktinių įgūdžių bei gebėjimų stoką, poreikį papildomai mokyti absolventus jų darbo vietoje. Adaptavimosi naujoje darbo vietoje periodo trukmę dauguma apklaustųjų nurodė 6 mėn., o pagrindine ilgo adaptacinio periodo priežastimi nurodė teorinių žinių ir praktinių gebėjimų kompleksiškumo stoką. Paaiškėjo, kad naudojant klasikinius mokymo metodus, neužtikrinamas kompleksinis teorinių ir praktinių žinių taikymas. Studijų metu besimokantys neturi galimybių susipažinti su konkrečiomis praktinėmis situacijomis. Atsirado poreikis studentų mokymui taikyti naujus, inovatyvius mokymo metodus. Užsienio mokymo įstaigų pavyzdžiu buvo pasirinktas praktinės veiklos simuliavimo modelis (toliau - PVSM), kadangi jis labiausiai atitinka iškilusį poreikį teorines ir praktines žinias taikyti kompleksiškai.

       Projekto idėja - sukurti ir KMU Aplinkos ir darbo medicinos katedroje įdiegti Praktinės veiklos simuliavimo modelį (PVSM). PVSM - tai kompiuterinė programa (simuliatorius) + praktinės veiklos simuliacinė situacija ( toliau - PaVėSSis - termino naudojimas suderintas su LR Valstybine kalbos inspekcija). PaVėSSis - tai temos teorinė informacija + vaizdinė informacija + teisinė duomenų bazė + virtualus praktinis darbas + probleminė situacija + savikontrolės testas. Laboratorinių darbų metu įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje studentas atliks virtualų laboratorinį darbą, spręs kompleksinę probleminę situaciją - PaVėSSį. Ruoštis praktikos darbams ir po jų atlikti savarankiškas užduotis studentas galės jam patogioje vietoje. Studentų atliktos užduotys kaupiamos duomenų bazėje. Dėstytojas užduotis vertina ir konsultuoja virtualioje terpėje.
       Projekto vykdymo laikotarpiu PVSM bus pritaikytas 570 studentų mokymui. Šis modelis ugdys kompetentingus specialistus, tenkins studentų poreikius, t.y.:

  1. Ugdys praktinius gebėjimus - studentai dirbdami pagal PVSM spręs praktines situacijas, galinčias pasitaikyti darbinėje veikloje.
  2. Praktinių situacijų sprendimą kuruos dėstytojai, su kuriais bus galimybė susisiekti ir gauti konsultaciją elektroniniu paštu.
  3. Praktinių situacijų sprendimas garantuos teorinių žinių įsisavinimą, todėl bus užtikrintas kompleksinis praktinių ir teorinių žinių taikymas.
  4. Gebėjimas praktikoje taikyti teorines žinias mažins absolvento adaptacinį periodą ir didins konkurencingumą darbo rinkoje.

Patraukli mokymosi aplinka skatins tinkamai išnaudoti studijų universitete laiką.

Projekto tikslas ir uždaviniai:

Projekto tikslas - sumažinti studentų praktinių įgūdžių trūkumą ir sutrumpinti adaptacinį periodą įsidarbinus.
Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

  1. Sukurti Praktinės veiklos simuliavimo modelį;
  2. Sukurti kompiuterinę programą - praktinės veiklos simuliatorių;
  3. Sukurti Praktinės veiklos simuliavimo situacijas (PaVėSSius);
  4. Išmokyti Aplinkos ir darbo medicinos katedros dėstytojus dirbti su simuliatoriaus kompiuterine programa;
  5. Pritaikyti PVSM KMU Aplinkos ir darbo medicinos katedroje studentų mokymui;
  6. Įvertinti PVSM efektyvumą.

Laukiami rezultatai:


       Pritaikius PVSM studentai išmoks teorines žinias kompleksiškai pritaikyti praktinių problemų sprendimui. Gebėjimas praktikoje taikyti teorines žinias mažins absolvento adaptacinį periodą ir didins konkurencingumą darbo rinkoje. Sukurtos simuliacinės situacijos yra lengvai atnaujinamos, todėl studijų procese bus naudojama tik nauja informacija. Apmokius dėstytojus dirbti stimuliatoriumi, PVSM bus taikomas neribotą laiką, kas užtikrins ne tik projekto dalyvių kvalifikacijos gerėjimą, bet ir toliau besimokančiųjų pagal PVSM teorinių ir praktinių įgūdžių kompleksiškumą. Pagerės studentų studijų aplinka, bus įrengta kompiuterinė klasė, tai lemia geresnį informacijos pasiekiamumą bei skatina dirbti savarankiškai. PVSM efektyvumo įvertinimas bus atsakas į iškilusį aktualų darbo rinkos poreikį.